fbpx

Nieobecności

  • home
  • /
  • Nieobecności

Chcę isć do lekarza lub dentysty. Co mam zrobić?

Każdy w Holandii ma obowiązek posiadać swojego lekarza (huisarts). Jest to obowiązek, który zobowiązany jest dopełnić osobiście. Radzimy znaleźć i zarejestrować się u lekarza w miejscowości, w której mieszkasz. Potrzebne będą do tego Twój aktualny dowód tożsamości, numer BSN i karta ubezpieczenia (zorgpas). Wizyta u lekarza w Holandii musi zawsze być poprzedzona umówieniem spotkania.

W niektórych gminach znajdują się specjalne gabinety lekarskie, skierowane do imigrantów zarobkowych. Możesz zasięgnąć informacji na ich temat w swoim oddziale lub wypełnić poniższy formularz;

Jak oblicza się zasiłek z tytułu niezdolności do pracy (choroby)?

W zależności od umowy o pracę ABU Cao określa prawa pracownika w odniesieniu do ciągłości wypłaty wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy i obowiązujące dni oczekiwania. UWV przejmuje obowiązek kontynuacji płatności w przypadku choroby wynikającej z ciąży, porodu, adopcji, niepełnosprawności oraz dawstwa narządów. W przypadku wypłacania wynagrodzenia przez pracodawcę zasiłek chorobowy oblicza się na podstawie domniemania prawnego 13 tygodni kalendarzowych przed pierwszym dniem niezdolności do pracy. W ciągu pierwszych 52 tygodni niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje 91% rzeczywistej stawki godzinowej przy minimalnej 100% ustawowej płacy minimalnej. Po 52 tygodniach niezdolności do pracy wypłacane jest 80% wynagrodzenia godzinowego (minimalna ustawowa płaca minimalna na godzinę) z tytułu zasiłku chorobowego. Jeśli pracownik nie przestrzega umów zawartych w protokole lub jeśli pracownik nie współpracuje w wystarczającym stopniu w celu poprawiania/odzyskania zdrowia i reintegracją, może to prowadzić do pisemnego ostrzeżenia. W przypadku braku poprawy pracodawca ma prawo zawiesić lub nawet przerwać wypłatę wynagrodzenia.

Jeśli powyższa treść nie zawiera odpowiedzi na twoje pytanie, wypełnij poniższy formularz;

Jestem chory, co powinienem zrobić?

Pracownik powinien zawiadomić pracodawcę o niezdolności do pracy pierwszego dnia choroby, najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem pracy, dzwoniąc pod numer 0031 630 347 223
Obowiązkowo należy podać następujące informacje:

1. Przewidywany okres nieobecności
2. Czy została/ będzie zasięgnięta porada lekarska. ??
3. W jaki sposób pracodawca może pomóc.
4. Gdzie będzie przebywał pracownik i pod jakim numerem telefonu będzie dostępny
5. Jakie inne obowiązki pracownik jest w stanie wykonywać.

Jeśli pracownik zachorował podczas pracy, powinien osobiście zgłosić zdarzenie bezpośredniemu przełożonemu w miejscu pracy oraz w oddziale pod który podlega.

Uwaga: zgłoszenie choroby zostanie zarejestrowane wyłącznie wtedy, gdy oddział zostanie zawiadomiony przez pracownika.

Zgłoszenie choroby z zagranicy

Niezdolność do pracy powstałą za granicą pracownik ma obowiązek natychmiast zgłosić oddziałowi zgodnie z metodą opisaną powyżej. Ponadto pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić lokalną opiekę medyczną, po czym wrócić do Holandii w najkrótszym możliwym terminie, aby dostosować się do przepisów ustawy o reintegracji zawodowej pracowników, o ile nie jest w posiadaniu orzeczenia zabraniającego podróżowania w czasie choroby.

Pracownik zachowa prawo do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wyłącznie wtedy, gdy lekarz zakładowy oceni jego zdolność do pracy.

W przypadku, gdy pracownik niezdolny do pracy, wyjedzie za granicę bez ważnego powodu lub bez zgody pracodawcy, traci prawo do dalszego otrzymywania wynagrodzenia w związku z przerwaniem obowiązującej go reintegracji.

    Nie znalazłeś tego czego szukasz?

    Skonatktuj się z nami telefonicznie 0174-219490, lub wyślij widomość e-mail za pomocą formularza poniżej: